Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
Početak / Unutrašnje uređenje i rukovođenje u sudu / Sudska uprava
SUDSKA UPRAVA

Sudskim poslovnikom, reguliše se unutrašnje uređenje i rad sudova u Republici Srbiji, odnosno Višeg suda u Pančevu, pa se primenom istog, obezbeđuje uredno i blagovremeno obavljanje poslova sudske uprave i drugih poslova važnih za unutrašnju organizaciju i rad suda.

Unutrašnja organizacija i rad suda odvojeni su od suđenja i obuhvataju upravne, administrativne, tehničke, stručne, informativne, finansijske i ostale prateće poslove značajne za sudsku vlast.

Ovi poslovi organizuju se tako da sud može svoju funkciju zakonito, blagovremeno i efikasno ostvarivati i da se strankama olakša obavljanje poslova u sudu i omogući da što pre i sa manje troškova ostvare prava koja im po zakonu pripadaju.

Sudski poslovnik donosi ministar nadležan za pravosuđe u saglasnosti sa predsednikom Vrhovnog kasacionog suda Srbije.

Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti i kojima se obezbeđuju uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.

Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom, Sudskim poslovnikom, a naročito:

 

Sudska uprava Višeg suda u Pančevu

Poslovnima sudske uprave rukovodi predsednik suda, sudija Stanka Simonović, koja predstavlja sud i odgovorna je za pravilan i blagovremeni rad suda.

Predsednik suda je ovlašćen da zahteva od sudija i osoblja suda zakonitost, red i tačnost u radu suda, otklanja nepravilnosti i odugovlačenja u radu suda, te da se stara o održavanju nezavisnosti sudija i očuvanju ugleda suda, kao i da vrši i druge poslove određene Ustavom, zakonom i Sudskim poslovnikom.

Predsednik suda postupa po prigovorima i žalbama za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u smislu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Pored predsednika suda, po prigovorima i žalbama za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, u skladu sa Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, postupaće sudija Sahter Ondrej.

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja je predsednik suda, dok je obrađivač podnetih zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, sekretar suda.

Određuju se sudija Milošić Milijan i sudijski pomoćnik Biljana Mojsilović, kao ovlašćena lica za koordinaciju rada Službe za pomoć i podršku oštećenima i svedocima pri Višem sudu u Pančevu, i istovremeno se imenovani određuju za rad na poslovnima podrške i oštećenima. U slučaju sprečenosti, sudiju Milošić Milijana zamenjivaće predsednik suda sudija Stanka Simonović a u slučaju sprečenosti sudijskog pomoćnika Biljane Mojsilović, zamenjivaće je sudijski pomoćnik Vladan Sivčev.

Za zamenika predsednika suda određuju se sledeće sudije:
- Ksenija Ogrizović
- Svetlana Lazarević

Zamenicima predsednika suda poveravaju se poslovi sudske uprave u skladu sa Sudskim poslovnikom, osim onih koji se odnose na prava sudija po osnovu rada, utvrđivanje godišnjeg rasporeda poslova, odlučivanje o radnim odnosima sudskog osoblja u slučaju kada je to Zakonom određeno, kao i o udaljenju sudije i sudije porotnika sa dužnosti.

Sudija Svetlana Lazarević stara se o radu sudijskih pripravnika i volontera prema Programu obuke sudijskih pripravnika.

Predsedniku suda u sudskoj upravi pomagaće i obavljaće poslove sekretara suda Marina Brašovan Delić, koja je istovremeno zadužena i za organizaciono-tehničke poslove u sudu.

U slučaju privremene sprečenosti sekretara suda, Marine Brašovan Delić, poslove zamenika sekretara suda, obavljaće sudijski pomoćnik Biljana Mojsilović.

Sudijski pomoćnik Biljana Mojsilović dodatno se obavezuje da prati i vodi evidenciju odluka Ustavnog suda Republike Srbije i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i da prati propise i izmene propisa koji se objavljuju u „Službenim glasnicima“ Republike Srbije i iste blagovremeno dostavlja svim sudijama.

Poslovne potparola Višeg suda u Pančevu zaduženog za odnose sa javnošću obavljaće sudijski pomoćnik Dragoljub Trajković, u slučaju sprečenosti zamenjivaće ga sudijski pomoćnika Biljana Mojsilović.

Poslove administrativno tehničkog sekretara u sudskoj upravi obavljaće referent Danijela Filipović, kojoj se poveravaju i poslovi vezani za evidenciju i pozivanje kao i praćenje rada sudija porotnika u ovom sudu i poslovi zapisničara u sudskoj upravi, dok je u slučaju privremene sprečenosti za rad zamenjuje je upisničar Jelena Prelić

 

verzija za štampu pošalji stranu