Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
Početak / Unutrašnje uređenje i rukovođenje u sudu / Sudska uprava
SUDSKA UPRAVA

Sudskim poslovnikom, reguliše se unutrašnje uređenje i rad sudova u Republici Srbiji, odnosno Višeg suda u Pančevu, pa se primenom istog, obezbeđuje uredno i blagovremeno obavljanje poslova sudske uprave i drugih poslova važnih za unutrašnju organizaciju i rad suda.

Unutrašnja organizacija i rad suda odvojeni su od suđenja i obuhvataju upravne, administrativne, tehničke, stručne, informativne, finansijske i ostale prateće poslove značajne za sudsku vlast.

Ovi poslovi organizuju se tako da sud može svoju funkciju zakonito, blagovremeno i efikasno ostvarivati i da se strankama olakša obavljanje poslova u sudu i omogući da što pre i sa manje troškova ostvare prava koja im po zakonu pripadaju.

Sudski poslovnik donosi ministar nadležan za pravosuđe u saglasnosti sa predsednikom Vrhovnog kasacionog suda Srbije.

Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti i kojima se obezbeđuju uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.

Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom, Sudskim poslovnikom, a naročito:

 

Sudska uprava Višeg suda u Pančevu

Poslovima sudske uprave rukovodi predsednik suda, sudija Milica Gavrančić, koja predstavlja sud i odgovorna je za pravilan i blagovremeni rad suda.

Predsednik suda je ovlašćen da zahteva od sudija i osoblja suda zakonitost, red i tačnost u radu suda, otklanja nepravilnosti i odugovlačenja u radu suda, te da se stara o održavanju nezavisnosti sudija i očuvanju ugleda suda, kao i da vrši i druge poslove određene Ustavom, zakonom i Sudskim poslovnikom.

Za zamenika predsednika suda određuju se sledeće sudije:

- Ksenija Ogrizović
- Slavica Maksić

Zamenicima predsednika suda poveravaju se poslovi sudske uprave u skladu sa Sudskim poslovnikom, osim onih koji se odnose na prava sudija po osnovu rada, utvrđivanje godišnjeg rasporeda poslova, odlučivanje o radnim odnosima sudskog osoblja u slučaju kada je to Zakonom određeno, kao i o udaljenju sudije i sudije porotnika sa dužnosti.

Predsednik suda postupa po prigovorima i žalbama za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku („R4I“, „R4P“, „R4K“, „R4r“, „Ržg“, „Ržk“, „Ržr“) u smislu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Pored predsednika suda, po prigovorima i žalbama za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, u skladu sa Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, postupaće i zamenik predsednika suda sudija Slavica Maksić u građanskoj materiji.

Sudija Ksenija Ogrizović stara se o radu sudijskih pripravnika i volontera prema Programu obuke sudijskih pripravnika.

Određuje se sudija Lidija Gujaš kao ovlašćeno lice za koordinaciju rada Službe za pomoć i podršku oštećenima i svedocima pri Višem sudu u Pančevu, i sudijski pomoćnik Vladan Sivčev za rad na poslovima podrške oštećenima i svedocima. U slučaju sprečenosti, sudiju Lidiju Gujaš, zamenjivaće sudija Vladimir Spaić а u slučaju sprečenosti sudijskog pomoćnika Vladana Sivčeva zamenjivaće ga sekretar suda Biljana Mojsilović.

Poslove portparola Višeg suda u Pančevu zaduženog za odnose sa javnošću obavljaće sudijski pomoćnik Slavica Milićev, u slučaju sprečenosti zamenjivaće je sekretar suda Biljana Mojsilović.

Poslove administrativno tehničkog sekretara u sudskoj upravi obavljaće referent Danijela Filipović, kojoj se poveravaju i poslovi vezani za evidenciju i pozivanje kao i praćenje rada sudija porotnika u ovom sudu i poslovi zapisničara u sudskoj upravi, dok je u slučaju privremene sprečenosti za rad zamenjuje je referent Gordana Mirjanić.

 

verzija za štampu pošalji stranu