Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Унутрашње уређење и руковођење у суду / Судска управа
СУДСКА УПРАВА

Судским пословником, регулише се унутрашње уређење и рад судова у Републици Србији, односно Вишег суда у Панчеву, па се применом истог, обезбеђује уредно и благовремено обављање послова судске управе и других послова важних за унутрашњу организацију и рад суда.

Унутрашња организација и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт.

Ови послови организују се тако да суд може своју функцију законито, благовремено и ефикасно остваривати и да се странкама олакша обављање послова у суду и омогући да што пре и са мање трошкова остваре права која им по закону припадају.

Судски пословник доноси министар надлежан за правосуђе у сагласности са председником Врховног касационог суда Србије.

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти и којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, Судским пословником, а нарочито:

 

Судскa управa Вишег суда у Панчеву

Пословнима судске управе руководи председник суда, судија Станка Симоновић, која представља суд и одговорна је за правилан и благовремени рад суда.

Председник суда је овлашћен да захтева од судија и особља суда законитост, ред и тачност у раду суда, отклања неправилности и одуговлачења у раду суда, те да се стара о одржавању независности судија и очувању угледа суда, као и да врши и друге послове одређене Уставом, законом и Судским пословником.

Председник суда поступа по приговорима и жалбама за заштиту права на суђење у разумном року у смислу Закона о заштити права на суђење у разумном року.

Поред председника суда, по приговорима и жалбама за заштиту права на суђење у разумном року, у складу са Законом о заштити права на суђење у разумном року, поступаће судија Сахтер Ондреј.

Овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја је председник суда, док је обрађивач поднетих захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, секретар суда.

Одређују се судија Милошић Милијан и судијски помоћник Биљана Мојсиловић, као овлашћена лица за координацију рада Службе за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима при Вишем суду у Панчеву, и истовремено се именовани одређују за рад на пословнима подршке и оштећенима. У случају спречености, судију Милошић Милијана замењиваће председник суда судија Станка Симоновић а у случају спречености судијског помоћника Биљане Мојсиловић, замењиваће је судијски помоћник Владан Сивчев.

За заменика председника суда одређују  се следеће судије:
- Ксенија Огризовић
- Светлана Лазаревић

Заменицима председника суда поверавају се послови судске управе у складу са Судским пословником, осим оних који се односе на права судија по основу рада, утврђивање годишњег распореда послова, одлучивање о радним односима судског особља у случају када је то Законом одређено, као и о удаљењу судије и судије поротника са дужности.

Судија Светлана Лазаревић стара се о раду судијских приправника и волонтера према Програму обуке судијских приправника.

Председнику суда у судској управи помагаће и обављаће послове секретара суда Марина Брашован Делић, која је истовремено задужена и за организационо-техничке послове у суду.

У случају привремене спречености секретара суда, Марине Брашован Делић, послове заменика секретара суда, обављаће судијски помоћник Биљана Мојсиловић.

Судијски помоћник Биљана Мојсиловић додатно се обавезује да прати и води евиденцију одлука Уставног суда Републике Србије и Европског суда за људска права у Стразбуру и да прати прописе и измене прописа који се објављују у „Службеним гласницима“ Републике Србије и исте благовремено доставља свим судијама.

Пословне потпарола Вишег суда у Панчеву задуженог за односе са јавношћу обављаће судијски помоћник Биљана Мојсиловић, у случају спречености замењиваће је секретар суда Марина Брашован Делић.

Послове административно техничког секретара у судској управи обављаће референт Данијела Филиповић, којој се поверавају и послови везани за евиденцију и позивање као и праћење рада судија поротника у овом суду и послови записничара у судској управи, док је у случају привремене спречености за рад замењује је уписничар Јелена Прелић

 

верзија за штампу пошаљи страну