Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Унутрашње уређење и руковођење у суду / Судска управа
СУДСКА УПРАВА

Судским пословником, регулише се унутрашње уређење и рад судова у Републици Србији, односно Вишег суда у Панчеву, па се применом истог, обезбеђује уредно и благовремено обављање послова судске управе и других послова важних за унутрашњу организацију и рад суда.

Унутрашња организација и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт.

Ови послови организују се тако да суд може своју функцију законито, благовремено и ефикасно остваривати и да се странкама олакша обављање послова у суду и омогући да што пре и са мање трошкова остваре права која им по закону припадају.

Судски пословник доноси министар надлежан за правосуђе у сагласности са председником Врховног касационог суда Србије.

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти и којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, Судским пословником, а нарочито:

 

Судскa управa Вишег суда у Панчеву

Пословнима судске управе руководи председник суда, судија Милица Гавранчић, која представља суд и одговорна је за правилан и благовремени рад суда.

Председник суда је овлашћен да захтева од судија и особља суда законитост, ред и тачност у раду суда, отклања неправилности и одуговлачења у раду суда, те да се стара о одржавању независности судија и очувању угледа суда, као и да врши и друге послове одређене Уставом, законом и Судским пословником.

Председник суда поступа по приговорима и жалбама за заштиту права на суђење у разумном року у смислу Закона о заштити права на суђење у разумном року.

Овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја је председник суда, док је обрађивач поднетих захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, секретар суда.

Одређују се судија Светлана Лазаревић и судијски помоћник Биљана Мојсиловић, као овлашћена лица за координацију рада Службе за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима при Вишем суду у Панчеву, и истовремено се именовани одређују за рад на пословнима подршке и оштећенима. У случају спречености, судију Светланu Лазаревић замењиваће судија Лидија Гујаш, а у случају спречености судијског помоћника Биљане Мојсиловић, замењиваће је судијски помоћник Владан Сивчев.

За заменика председника суда одређују  се следеће судије:

- Светлана Лазаревић
- Славица Максић

Заменицима председника суда поверавају се послови судске управе у складу са Судским пословником, осим оних који се односе на права судија по основу рада, утврђивање годишњег распореда послова, одлучивање о радним односима судског особља у случају када је то Законом одређено, као и о удаљењу судије и судије поротника са дужности.

Судија Светлана Лазаревић стара се о раду судијских приправника и волонтера према Програму обуке судијских приправника.

Председнику суда у судској управи помагаће и обављаће послове секретара суда Биљана Мојсиловић, која је истовремено задужена и за организационо-техничке послове у суду.

У случају привремене спречености секретара суда, Биљане Мојсиловић, послове заменика секретара суда, обављаће судијски помоћник Владан Сивчев.

Судијски помоћник Јелена Зарија додатно се обавезује да прати и води евиденцију одлука Уставног суда Републике Србије и Европског суда за људска права у Стразбуру и да прати прописе и измене прописа који се објављују у „Службеним гласницима“ Републике Србије и исте благовремено доставља свим судијама.

Пословне потпарола Вишег суда у Панчеву задуженог за односе са јавношћу обављаће судијски помоћник Јелена Зарија, у случају спречености замењиваће је секретар суда Биљана Мојсиловић.

Послове административно техничког секретара у судској управи обављаће референт Данијела Филиповић, којој се поверавају и послови везани за евиденцију и позивање као и праћење рада судија поротника у овом суду и послови записничара у судској управи, док је у случају привремене спречености за рад замењује је референт Гордана Мирјанић.

 

верзија за штампу пошаљи страну