Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Унутрашње уређење и руковођење у суду / Судска управа
СУДСКА УПРАВА

Судским пословником, регулише се унутрашње уређење и рад судова у Републици Србији, односно Вишег суда у Панчеву, па се применом истог, обезбеђује уредно и благовремено обављање послова судске управе и других послова важних за унутрашњу организацију и рад суда.

Унутрашња организација и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт.

Ови послови организују се тако да суд може своју функцију законито, благовремено и ефикасно остваривати и да се странкама олакша обављање послова у суду и омогући да што пре и са мање трошкова остваре права која им по закону припадају.

Судски пословник доноси министар надлежан за правосуђе у сагласности са председником Врховног касационог суда Србије.

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти и којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, Судским пословником, а нарочито:

 

Судскa управa Вишег суда у Панчеву

Пословима судске управе руководи председник суда, судија Милица Гавранчић, која представља суд и одговорна је за правилан и благовремени рад суда.

Председник суда је овлашћен да захтева од судија и особља суда законитост, ред и тачност у раду суда, отклања неправилности и одуговлачења у раду суда, те да се стара о одржавању независности судија и очувању угледа суда, као и да врши и друге послове одређене Уставом, законом и Судским пословником.

За заменика председника суда одређују се следеће судије:

- Ксенија Огризовић
- Славица Максић

Заменицима председника суда поверавају се послови судске управе у складу са Судским пословником, осим оних који се односе на права судија по основу рада, утврђивање годишњег распореда послова, одлучивање о радним односима судског особља у случају када је то Законом одређено, као и о удаљењу судије и судије поротника са дужности.

Председник суда поступа по приговорима и жалбама за заштиту права на суђење у разумном року („Р4И“, „Р4П“, „Р4К“, „Р4р“, „Ржг“,  „Ржк“,  „Ржр“)  у смислу Закона о заштити права на суђење у разумном року. Поред председника суда, по приговорима и жалбама за заштиту права на суђење у разумном року, у складу са Законом о заштити права на суђење у разумном року, поступаће и заменик председника суда судија Славица Максић у грађанској материји.

Судија Ксенија Огризовић стара се о раду судијских приправника и волонтера према Програму обуке судијских приправника.

Одређујe се судија Лидија Гујаш као овлашћено лице за координацију рада Службе за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима при Вишем суду у Панчеву, и судијски помоћник Владан Сивчев за рад на пословима подршке оштећенима и сведоцима. У случају спречености, судију Лидију Гујаш, замењиваће судија Владимир Спаић а у случају спречености судијског помоћника Владана Сивчева замењиваће га секретар суда Биљана Мојсиловић.

Послове портпарола Вишег суда у Панчеву задуженог за односе са јавношћу обављаће судијски помоћник Славица Милићев, у случају спречености замењиваће је секретар суда Биљана Мојсиловић.

Послове административно техничког секретара у судској управи обављаће референт Данијела Филиповић, којој се поверавају и послови везани за евиденцију и позивање као и праћење рада судија поротника у овом суду и послови записничара у судској управи, док је у случају привремене спречености за рад замењује је референт Гордана Мирјанић.

 

верзија за штампу пошаљи страну