Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
Početak / Unutrašnje uređenje i rukovođenje u sudu / Sudije
SUDIJE

Zakon o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US i 101/2013), između ostalog reguliše i: izbor sudije, postupak za izbor, zakletvu i stupanje na funkciju, prestanak funkcije kao i žalbu na odluku o prestanku funkcije.


IZBOR SUDIJE

Uslovi za izbor

Za sudiju može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, koji je završio Pravni fakultet, položio pravosudni ispit i koji je stručan, osposobljen i dostojan sudijske funkcije.

Potrebno radno iskustvo
Posle položenog pravosudnog ispita potrebno je radno iskustvo u pravnoj struci:
- dve godine za sudiju prekršajnog suda;
- tri godine za sudiju osnovnog suda;
- šest godina za sudiju višeg suda, privrednog suda i Prekršajnog apelacionog suda;
- deset godina za sudiju apelacionog suda, Privrednog apelacionog suda i Upravnog suda;
- dvanaest godina za sudiju Vrhovnog kasacionog suda.

Ostali uslovi za izbor
Ostali uslovi za izbor sudije su stručnost, osposobljenost i dostojnost.
1. Stručnost podrazumeva posedovanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje sudijske funkcije.
2. Osposobljenost podrazumeva veštine koje omogućavaju efikasnu primenu specifičnih pravničkih znanja u rešavanju sudskih predmeta.
3. Dostojnost podrazumeva moralne osobine koje sudija treba da poseduje i ponašanje u skladu sa tim osobinama.

Moralne osobine koje sudija treba da poseduje su: poštenje, savesnost, pravičnost, dostojanstvenost, istrajnost i uzornost, a ponašanje u skladu sa tim osobinama podrazumeva čuvanje ugleda sudije i suda u službi i izvan nje, svest o društvenoj odgovornosti, održavanje nezavisnosti i nepristrasnosti, pouzdanosti i dostojanstva u službi i izvan nje i preuzimanje odgovornosti za unutrašnju organizaciju i pozitivnu sliku o sudstvu u javnosti.
Kriterijume i merila za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti propisuje Visoki savet sudstva, u skladu sa zakonom.

Zabrana diskriminacije
Prilikom izbora i predlaganja za izbor sudije zabranjena je diskriminacija po bilo kom osnovu.
Pri izboru i predlaganju za izbor sudija vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i poznavanju stručne pravne terminologije na jeziku nacionalne manjine, koji je u službenoj upotrebi u sudu.


POSTUPAK ZA IZBOR

Oglašavanje izbora
Izbor sudija oglašava Visoki savet sudstva.
Oglas se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i drugom sredstvu javnog obaveštavanja koje pokriva celu Republiku Srbiju.

Podnošenje prijava
Prijave za izbor se podnose Visokom savetu sudstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Uz prijavu se podnose i dokazi o ispunjavanju uslova za izbor.

Pribavljenje podataka i mišljenja
Visoki savet sudstva pribavlja podatke i mišljenja o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata.
Podaci i mišljenja pribavljaju se od organa i organizacija u kojima je kandidat radio u pravnoj struci, a za kandidate koji dolaze iz sudova obavezno je pribavljanje mišljenja sednice svih sudija suda iz koga potiče kandidat, kao i mišljenje sednice svih sudija neposredno višeg suda, u koje kandidat ima pravo uvida pre izbora.

Predlaganje sudija koji se prvi put biraju
Prilikom predlaganja kandidata za sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, pored stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti, Visoki savet sudstva će posebno ceniti i vrstu poslova koje je kandidat obavljao nakon položenog pravosudnog ispita.
Za kandidate koji dolaze iz reda sudijskih pomoćnika obavezno se pribavlja ocena rada.
Pre predlaganja, Visoki savet sudstva će obaviti razgovor sa prijavljenim kandidatima.
Visoki savet sudstva predlaže Narodnoj skupštini jednog kandidata za izbor na jedno sudijsko mesto. Visoki savet sudstva dužan je da prilikom predlaganja kandidata za izbor sudije prekršajnog ili osnovnog suda, predloži kandidata koji je završio početnu obuku u Pravosudnoj akademiji, u skladu sa posebnim zakonom.
Odluka o predlogu Visokog saveta sudstva mora biti obrazložena i objavljena na internet stranici Visokog saveta sudstva.

Izbor sudije koji se prvi put bira
Narodna skupština bira sudiju, koji se prvi put bira, među kandidatima koje je predložio Visoki savet sudstva.
Odluka o izboru, objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Izbor sudije na stalnu funkciju
Sudije na stalnu funkciju bira Visoki savet sudstva.
Sudija koji je prvi put biran i tokom trogodišnjeg mandata je ocenjen sa ocenom „izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju“ obavezno se bira na stalnu funkciju.
Sudija koji je prvi put biran i tokom trogodišnjeg mandata je ocenjen ocenom „ne zadovoljava“ ne može biti biran na stalnu funkciju.
Svaka odluka o izboru mora biti obrazložena i objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“


ZAKLETVA SUDIJE I STUPANJE NA FUNKCIJU

Polaganje zakletve
Pre stupanja na funkciju, sudija polaže zakletvu pred predsednikom Narodne skupštine.
Predsednik Vrhovnog kasacionog suda polaže zakletvu pred Narodnom skupštinom.
Sudija koji je izabran na stalnu sudijsku funkciju ne polaže ponovo zakletvu.

Stupanje na funkciju
Sudija koji je izabran stupa na funkciju na svečanoj sednici svih sudija u sudu za koji je izabran.
Stupanjem na funkciju sudiji prestaje ranija funkcija u drugom sudu.
Sudija višeg suda koji je izabran za predsednika nižeg suda može da se posle prestanka te dužnosti vrati na funkciju sudije višeg suda.

Kad se smatra da sudija nije izabran
Smatra se da sudija nije izabran ako bez opravdanih razloga ne stupi na funkciju u roku od 30 dana od dana izbora.
Odluku o tome donosi Visoki savet sudstva na predlog predsednika suda i o njoj obaveštava Narodnu skupštinu, ako se radi o sudiji koji je prvi put biran.
Sudija ima pravo žalbe Ustavnom sudu na odluku Visokog saveta sudstva.


PRESTANAK SUDIJSKE FUNKCIJE

Sudijska funkcija prestaje:
1. na zahtev sudije,
2. kad sudija navrši radni vek,
3. kad trajno izgubi radnu sposobnost za obavljanje sudijske funkcije,
4. kad ne bude izabran na stalnu funkciju ili
5. kad bude razrešen.
Odluku o prestanku sudijske funkcije donosi Visoki savet sudstva a odluka se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prestanak funkcije na zahtev sudije
Sudija koji želi da mu funkcija prestane podnosi pismeni zahtev Visokom savetu sudstva.
Zahtev može biti povučen dok funkcija sudiji ne prestane odlukom Visokog saveta sudstva ili istekom roka predviđenog ovim zakonom.
Ako o zahtevu za prestanak funkcije ne bude odlučeno u roku od 30 dana, smatra se da je funkcija sudiji prestala istekom roka od 30 dana od dana podnošenja zahteva.
U ostalim slučajevima sudijska funkcija prestaje onog dana koji Visoki savet sudstva navede u svojoj odluci.
Ako sudija posle pokrenutog postupka za razrešenje podnese zahtev za prestanak funkcije, on se ne razmatra do okončanja postupka za razrešenje.

Navršenje radnog veka
Sudiji prestaje radni vek kad navrši 65 godina života ili 40 godina staža osiguranja, po sili zakona.

Trajni gubitak radne sposobnosti za obavljanje sudijske funkcije
Sudiji prestaje sudijska funkcija kada se na osnovu mišljenja stručne komisije nadležnog organa utvrdi da je zbog zdravstvenog stanja nesposoban za vršenje sudijske funkcije.
Odluku za upućivanje na obavezan zdravstveni pregled donosi Visoki savet sudstva, na predlog predsednika suda, predsednika neposredno višeg suda i samog sudije.

Prestanak funkcije sudiji koji je prvi put biran
Sudiji koji je prvi put biran, a ne bude izabran na stalnu sudijsku funkciju, prestaje sudijska funkcija danom isteka trogodišnjeg mandata, na osnovu obrazložene odluke Visokog saveta sudstva.

Razlozi za razrešenje sudije
Sudija se razrešava kada je:
1. osuđen za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim sudijske funkcije,
2. kad nestručno vrši funkciju (nestručnim se smatra nedovoljno uspešno vršenje sudijske funkcije, ako sudija dobije ocenu „ne zadovoljava“, shodno kriterijumima i merilima za vrednovanje rada sudija) ili
3. zbog učinjenog teškog disciplinskog prekršaja.

Posebno o nestručnom vršenju funkcije Nestručnim se smatra nedovoljno uspešno vršenje sudijske funkcije, ako sudija dobije ocenu "ne zadovoljava", shodno kriterijumima i merilima za vrednovanje rada sudija.

Nadležnost i pokretanje postupka za razrešenje
Inicijativu za razrešenje sudije može podneti svako lice.
Visoki savet sudstva, po službenoj dužnosti ili na predlog predsednika suda, predsednika neposredno višeg suda, predsednika Vrhovnog kasacionog suda, organa nadležnih za vrednovanje rada sudije i Disciplinske komisije pokreće postupak za razrešenje sudije.
Razloge za razrešenje utvrđuje Visoki savet sudstva.
Predsednik prvostepenog suda pred kojim je vođen krivični postupak protiv sudije, dužan je da bez odlaganja dostavi Visokom savetu sudstva osuđujuću pravnosnažnu presudu.

Postupak pred Visokim savetom sudstva
Visoki savet sudstva utvrđuje činjenice i odlučuje u postupku zatvorenom za javnost.
Visoki savet sudstva je dužan da sprovede postupak i donese obrazloženu odluku u roku od 45 dana od dana dostavljanja akta kojim se postupak pokreće.

Položaj sudije u postupku
Sudija ima pravo da odmah bude obavešten o razlozima za pokretanje postupka, da se upozna s predmetom, pratećom dokumentacijom i tokom postupka i da sam ili preko zastupnika pruži objašnjenja i dokaze za svoje navode.
Sudija ima pravo da svoje navode usmeno izloži pred Visokim savetom sudstva.

Žalba na odluku o prestanku funkcije
Protiv odluke Visokog saveta sudstva o prestanku funkcije, sudija ima pravo žalbe Ustavnom sudu, u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke.
Ustavni sud svojom odlukom može odbiti žalbu ili usvojiti žalbu i poništiti odluku o prestanku funkcije.
Odluka Ustavnog suda je konačna.

Odluka o prestanku funkcije
Pravnosnažna odluka o prestanku funkcije objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Odlukom Visokog saveta sudstva o broju sudija u sudovima („Sl.glasnik RS“ br.43/09) utvrđen je broj sudija za Viši sud u Pančevu i to devetoro sudija sa predsednikom suda.


verzija za štampu pošalji stranu