Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
Početak / Šta je medijacija?
ŠTA JE MEDIJACIJA?

Medijacija nije sudski postupak. Medijacija je fleksibilniji, brži i jeftiniji postupak za alternativno rešavanje sporova, koji rasterećuje sudove a suprotstavljenim stranama omogućava da spor reše mirnim putem van sudske procedure, pregovorima uz pomoć medijatora.

Ko je medijator ?
Medijator nije sudija. Medijator je treća neutralna osoba, koja stoji izvan i iznad spora i koja posreduje između dve strane u cilju rešavanja njihovog spornog odnosa. To mogu biti sudije, advokati i drugi istaknuti stručnjaci iz različitih oblasti, u zavisnosti od vrste spornog odnosa u kome posreduju ali samo ako su upisani u Registar posrednika koji možete pretražitii na sledećem linku:

 

Spisak ovlašćenih medijatora sa teritorije Višeg suda u Pančevu:

 


Kako se postaje medijator ?

Da bi neko postao medijator mora da ispunjava sledeće uslove:
1. Da ima visoku stručnu spremu;
2. Najmanje pet godina radnog iskustva u postupcima rešavanja sporova i konflikata;
3. Da je prošao program obuke za posrednike koji propisuje ministar pravde;
4. Da ga je predsednik suda imenovao za medijatora i upisao u Spisak posrednika;
5. Da nije pod istragom i da nije osuđivan za namerno počinjeno krivično delo; i
6. Da je dostojan za obavljanje posredovanja.

Kada se primenjuje medijacija ?
Medijacija može biti primenjena u bilo kojoj fazi rešavanja nastalog spora u imovinskopravnim odnosima fizičkih i pravnih lica, trgovinskim, upravnim i krivičnim stvarima, u kojima strane mogu slobodno da raspolažu svojim zahtevima, i to kako pre obraćanja suprotstavljenih strana sudu, tako i posle otpočinjanja postupka pred sudom, ali samo kada obe strane to predlože, jer je postupak medijacije zasnovan na načelima dobrovoljnosti, jednakosti i ravnopravnosti.

Kada medijacija nije moguća ?
Ukoliko je zakonom propisana isključiva nadležnost suda ili drugog organa medijacija se ne primenjuje.

Kakva je uloga suda ?
Kada sud oceni da bi spor mogao uspešno da se reši posredovanjem, on može uz njihovu obostranu saglasnost, uputi suprotstavljene strane na postupak posredovanja. Medijacija je moguća do pravnosnažnog okončanja spora, čak i u žalbenom postupku.

Kako se pokreće postupak medijacije ?
Ukoliko se strane nisu drugačije sporazumele, postupak medijacije započinje prihvatanjem predloga za pokretanje postupka.

Ako se strana koja je primila predlog za sprovodenje postupka posredovanja u roku od 15 dana od dana prijema predloga, ili u roku za odgovor koji je naveden u predlogu ne izjasni, smatra se da je predlog za posredovanje odbijen.

Kako se sprovodi postupak medijacije ?
Postupak medijacije je neformalan pa se stranke same mogu sporazumeti o načinu na koji će se postupak sprovesti, ali u odsustvu sporazuma posrednik će sprovesti postupak medijacije imajući u vidu okolnosti spornog odnosa i interese stranaka na najprikladniji nacin.

Koliko traje postupak medijacije ?
Postupak medijacije je hitan, on ne treba da bude način odugovlačenja sudskog postupka, i može da traje 30 dana, uz to da sud na zahtev posrednika ili strana, može produžiti vreme trajanja medijacije.

Kako se okončava postupak medijacije ?
Postizanje sporazuma stranaka, na čije zaključenje, dejstvo i prestanak se primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima, koje uređuju vansudsko poravnanje i Zakona o parničnom postupku koje uređuju sudsko poravnanje, je najbolji ishod postupka posredovanja. Ali, ako se sporazum ne postigne, postupak se okončava odlukom medijatora, posle konsultacije sa stranama, da se postupak obustavlja, jer dalji postupak nije opravdan, ili izjavom strane o odustajanju od daljeg postupka.

Kakvo je dejstvo sporazuma ?
Ako je sporazum postignut pre pokretanja sudskog postupka on ima snagu vansudskog poravnanja, ukoliko je sastavljen u pisanoj formi i nije protivan javnom poretku. Dejstvo je takvo da kada ga u budućim odnosima jedna od strana nebi poštovala, sud bi u pokrenutom postupku sporni odnos raspravio na osnovu sadržine tog sporazuma.

Međutim, sporazum koji strane postignu u postupku posredovanja, ako ga nakon ocene saglasnosti sa javnim poretkom uzme sudija na zapisnik, ima snagu sudskog poravnanja, i na osnovu Zakona o izvršnom postupku, predstavlja izvršnu ispravu ako glasi na ispunjenje odredene činidbe.

Na kraju može se zaključiti da je svrha medijacije DOGOVOR koji suprotstavljenim stranama omogućava da izbegnu trošenje vremena i novca na često dugotrajni sudski postupak čija je svrha donošenje odluke na bazi utvrđenih činjenica koje su pravno relevantne za zakonito odlučivanje, što podrazumeva utvrdivanje činjenica koje nekada i ne idu u prilog stranaka, čime se medu njima produbljuje sukob i što dovodi do eskalacije poremećenih odnosa, dok medijacija upravo služi rehabilitaciji i učvršćivanju poremećenih međuljudskih odnosa i smanjenju broja sporova koji se rešavaju pred sudom.


 

 

verzija za štampu pošalji stranu