Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Шта је медијација?
ШТА ЈЕ МЕДИЈАЦИЈА?

Медијација није судски поступак. Медијација је флексибилнији, бржи и јефтинији поступак за алтернативно решавање спорова, који растерећује судове а супротстављеним странама омогућава да спор реше мирним путем ван судске процедуре, преговорима уз помоћ медијатора.

Ко је медијатор ?
Медијатор није судија. Медијатор је трећа неутрална особа, која стоји изван и изнад спора и која посредује између две стране у циљу решавања њиховог спорног односа. То могу бити судије, адвокати и други истакнути стручњаци из различитих области, у зависности од врсте спорног односа у коме посредују али само ако су уписани у Регистар посредника који можете претражити на следећем линку:

 

Списак овлашћених медијатора са територије Вишег суда у Панчеву:

 

Како се постаје медијатор ?
Да би неко постао медијатор мора да испуњава следеће услове:
1. Да има високу стручну спрему;
2. Најмање пет година радног искуства у поступцима решавања спорова и конфликата;
3. Да је прошао програм обуке за посреднике који прописује министар правде;
4. Да га је председник суда именовао за медијатора и уписао у Списак посредника;
5. Да није под истрагом и да није осуђиван за намерно почињено кривично дело; и
6. Да је достојан за обављање посредовања.

Када се примењује медијација ?
Медијација може бити примењена у било којој фази решавања насталог спора у имовинскоправним односима физичких и правних лица, трговинским, управним и кривичним стварима, у којима стране могу слободно да располажу својим захтевима, и то како пре обраћања супротстављених страна суду, тако и после отпочињања поступка пред судом, али само када обе стране то предложе, јер је поступак медијације заснован на начелима добровољности, једнакости и равноправности.

Када медијација није могућа ?
Уколико је законом прописана искључива надлежност суда или другог органа медијација се не примењује.

Каква је улога суда ?
Када суд оцени да би спор могао успешно да се реши посредовањем, он може уз њихову обострану сагласност, упути супротстављене стране на поступак посредовања. Медијација је могућа до правноснажног окончања спора, чак и у жалбеном поступку.

Како се покреће поступак медијације ?
Уколико се стране нису другачије споразумеле, поступак медијације започиње прихватањем предлога за покретање поступка.

Ако се страна која је примила предлог за спровођење поступка посредовања у року од 15 дана од дана пријема предлога, или у року за одговор који је наведен у предлогу не изјасни, сматра се да је предлог за посредовање одбијен.

Како се спроводи поступак медијације ?
Поступак медијације је неформалан па се странке саме могу споразумети о начину на који ће се поступак спровести, али у одсуству споразума посредник ће спровести поступак медијације имајући у виду околности спорног односа и интересе странака на најприкладнији нацин.

Колико траје поступак медијације ?
Поступак медијације је хитан, он не треба да буде начин одуговлачења судског поступка, и може да траје 30 дана, уз то да суд на захтев посредника или страна, може продужити време трајања медијације.

Како се окончава поступак медијације ?
Постизање споразума странака, на чије закључење, дејство и престанак се примењују одредбе Закона о облигационим односима, које уређују вансудско поравнање и Закона о парничном поступку које уређују судско поравнање, је најбољи исход поступка посредовања. Али, ако се споразум не постигне, поступак се окончава одлуком медијатора, после консултације са странама, да се поступак обуставља, јер даљи поступак није оправдан, или изјавом стране о одустајању од даљег поступка.

Какво је дејство споразума ?
Ако је споразум постигнут пре покретања судског поступка он има снагу вансудског поравнања, уколико је састављен у писаној форми и није противан јавном поретку. Дејство је такво да када га у будућим односима једна од страна неби поштовала, суд би у покренутом поступку спорни однос расправио на основу садржине тог споразума.

Међутим, споразум који стране постигну у поступку посредовања, ако га након оцене сагласности са јавним поретком узме судија на записник, има снагу судског поравнања, и на основу Закона о извршном поступку, представља извршну исправу ако гласи на испуњење одредене чинидбе.

На крају може се закључити да је сврха медијације ДОГОВОР који супротстављеним странама омогућава да избегну трошење времена и новца на често дуготрајни судски поступак чија је сврха доношење одлуке на бази утврђених чињеница које су правно релевантне за законито одлучивање, што подразумева утврђивање чињеница које некада и не иду у прилог странака, чиме се меду њима продубљује сукоб и што доводи до ескалације поремећених односа, док медијација управо служи рехабилитацији и учвршћивању поремећених међуљудских односа и смањењу броја спорова који се решавају пред судом.


 

 

верзија за штампу пошаљи страну