Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Расподела предмета
РАСПОДЕЛА ПРЕДМЕТА

У складу са Судским пословником, расподела предмета врши се тако што се новопримљени предмети, у циљу обезбеђивања подједнаке оптерећености свих судија, разврставају по хитности, врсти поступка, односно правној области, а затим распоређују према астрономском рачунању времена пријема, методом случајног одређивања судије, у складу са утврђеним годишњим распоредом послова.

Након пријема предмета, у писарници расподела се врши ручним уписивањем у уписник или преко рачунара, према редоследу пријема и редном броју, с тим да се најпре распоређује група новопримљених предмета, а затим предмети приспели у суд на други начин. Странка која је предала предмет у суд има право да у року од три дана сазна број предмета, име судије и место предузимања судских радњи. Посебном одлуком председника може се одступити од редоследа распоређивања предмета због оправдане спречености судије да поступа. Контролу расподеле предмета у писарници, а коју обавља писарница, врши председник суда, секретар суда или управитељ судске писарнице.

 

верзија за штампу пошаљи страну