Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Притужбе странака
ПРИТУЖБЕ СТРАНАКА НА РАД СУДА

У складу са одредбама Закона о уређењу судова и Судског пословника, странка и други учесници у поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на ток и исход судског поступка, могу поднети притужбу преседнику суда пред којим се води поступак или председнику непосредно вишег суда. Када странка поднесе притужбу, председник суда има обавезу да је размотри и о њеној основаности и преузетим мерама писмено обавести подносиоца притужбе, као и председника непосредно вишег суда, и то у року од 15 дана од дана пријема притужбе. Ако је притужба поднета преко министарства надлежног за правосуђе, непосредног вишег суда или Високог савета судства, о основаности притужбе и предузетим мерама обавештава се и орган преко којег је притужба поднета.

Виши суд у Панчеву поступа по притужбама странака које се односе на рад овог суда, као и на рад основних судова са његовог подручја, а то су Основни суд у Панчеву и Основни суд у Вршцу.

Предмет притужбе не може бити сама одлука суда или правни став који је суд заузео, што се преиспитује у поступку по правним лековима, већ се притужба председнику суда може изјавити због одуговлачења поступка или других неправилности у поступку (одлагање расправа без разлога, трошкови вештачења, непоштовање законских рокова за заказивање расправе или доношење одлуке, или непоштовање принципа хитног решавања одређених врста предмета од стране суда). Поред тога, у притужбама које се подносе потребно је да странке означе све битне податке, како би председник суда могао да испита притужбу. Нарочито је важно навести број предмета, име странке и име судије који поступа у предмету, како се поступак испитивања притужбе због недостајућих података не би одуговлачио.

Председник суда може да одбаци притужбу у потпуности или у одређеном делу ако утврди да подносилац злоупотребљава право на притужбу. Сматраће се да подносилац злоупотребљава притужбу ако притужба има увредљиву садржину или ако поднесе притужбу исте или сличне садржине о којој је предходно одлучено. Ако је притужба неразумљива, председник суда ће наложети подносиоцу да је уреди у року од осам дана од дана пријема налога, а ако подносилац то не учини, одбациће притужбу.

Све ургенције као и притужбе на рад судија и службеника у суду подносе се председнику Вишег суда.

Председник суда и секретар суда недељно, сваког понедељка, вршиће пријем заинтересованих странака у седишту суда, и то у периоду од 11,00 до 12,00 часова.


Оразац за притужбе на рад суда можете преузети овде:

 

верзија за штампу пошаљи страну