Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
Početak / Pravo na pristup informacijama od javnog značaja
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl.glasnik RS“ br.120/04, 54/07 i 104/09) javnost ima pravo na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolaže sud „radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva“ (član 1).

Navedeni Zakon definiše da je informacija od javnog značaja „informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastale u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna“ (član 2). Prema članu 5 ovog Zakona, sud je obavezan da informaciju od javnog značaja učini dostupnom, tako što će zainteresovanim licima omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, kao i njegovo kopiranje i čak slanje kopije dokumenta poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način, ako postoji takav zahtev. Sud će naplatiti samo troškove umnožavanja i dostave kopije traženog dokumenta (po Zakonu o sudskim taksama) a ne i samog uvida.


Ovlašćeno lice

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja je predsednik suda, dok je obrađivač podnetih zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, sekretar suda.

Adresa : Vojvode R.Putnika broj 13-15
Telefon: 013/345-184
Telefaks : 013/345-184
е-mail : uprava@pa.vi.sud.rs


Podnošenje zahteva

Zahteva tražioca informacija od javnog značaja podnosi se i pisanoj formi i treba obavezno da sdarži ime, prezime i adresu tražioca, kao i što preciznije opis tražene informacije. Tražilac nije dužan da navede razloge za zahtev.

Ako zahtev ne sadrži navedene podatke, odnosno ako nije uredan, ovlašćeno lice suda dužno je da pouči t ražioca uputstvom o dopuni kako da te nedostatke otkloni. Ako tražilac u roku od 15 dana od dana prijema uputstva to ne učini, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, sud donosi zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog. Protiv ovog zaključka nema prava žalbe.


Odlučivanje po zahtevu

U smislu odredbe člana 16 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, sud je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva, obavesti tražioca o posedovanju informacije, stavi na uvid dokument koji sadrži raženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju dokumenta. Ukoliko nije u mogućnosti da to učini u navedenom roku, dužan je da tražioca o tome obavesti i da odredi naknadni rok za postupanje po zahtevu, koji ne može biti duži od 40 dana.

Ako sud odbije da,u celini ili delimično,obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži.

Ako sud udovolji zahtevu, o tome ne donosi rešenje, već samo službenu belešku.

 

verzija za štampu pošalji stranu