Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Писарница
ПИСАРНИЦА

Административни и технички послови у суду обављају се у судској писарници. Ако је то целисходније, поједини послови осим послова у вези са пријавом, писањем и вођењем уписника и евиденције, обављају се у већима. Радом судске писарнице руководи управитељ писарнице.

Управитељ писарнице је Мила Коматина, 013/344-366, локал 273.

Пријемна канцеларија Вишег суда у Панчеву налази се у приземљу.

У судској писарници, странке се примају од 08,30 до 14,30 часова.

Разгледање списа и фотокопирање одређених делова списа, по одобрења надлежног лица, вршиће се сваког радног дана у писарници под надзором управитеља писарнице, у временском периоду од 08,30 до 14,30 часова.

Писарница самостално:
 • констатује правноснажност и извршност одлуке;
 • оверава потписе, рукописе и преписе, осим исправа намењених за употребу у иностранству;
 • даје усмена и писмена обавештења на основу података из уписника и списа;
 • прима на записник или у облику службене белешке, кратка саопштења и изјаве странака и других заинтересованих лица, о промени адресе, место боравка и дану пријема одлуке када повратница или доставница није враћена, или кад у њима није назначен дан доставе и слично;
 • прегледа службене листове у циљу утврђивања да ли су огласи у вези са појединим предметима објављени и ставља забелешку о томе;
 • пожурује у случајевима када пред постављеним захтевима није поступљено и када за пожуривање није потребна одлука судије;
 • отклања недостатке на поднесцима у оквиру овлашћења радника одређеног за пријем поднеска;
 • предузима одговарајуће мере да се новчане казне и трошкови поступка после издате наредбе суда уредно и брзо наплате;
 • стара се да се таксе правилно наплате и предузима прописане мере у случајевима непоштовања обавезе не плаћања;
 • стара се да се наплате таксе и трошкови поступка који су били предујмљени из рачунских средстава;
 • прикупља податке потребне за брисање или одузимање условне осуде.
Поред тога, председник суда може наредити да се поред послова напред наведених и других послова поверених писарници Судским пословником, у њој самостално обављају и друге радње и послови.

Запослени у писарници старају се да се предметима послује правилно, уредно и на време, а нарочито да се одржавају и свим прописани или одређени рокови, да се отклони све што би сметало благовременом раду судији у предмету, а односи се на делокруг рада писарнице, да судијама на време буду предати сви предмети у рад чим стигне какав поднесак или извештај по коме треба донети одлуку или предузети неку другу радњу.

Писарница се стара да јој се сви премети,нарочито они по којима теку рокови, или су одређени претреси, рочишта, врате са израђеним одлукама у роковима прописаним у појединим поступцима.

Управитељ писарнице ће скренути пажњу судији или судијском помоћнику, на протек појединих рокова, или на очигледне грешке у записницима и изворницима одлука и слично као и на очигледне грешке и пропусте у вези са обрачуном и наплатом таксе, одређивањем рокова и рочишта итд.

Писарница самостално послује у вези са руковањем списима и прибављањем потребних података, извештаја и обавештења од других судова, органа и установа.

Запосленима у писарници може се поверити обављање других послова под надзором и упутствима судије као што су састављање једноставних поднесака, припремање извештаја, дописа, замолница или једноставних одлука које се односе на управљање поступком.

 

верзија за штампу пошаљи страну