Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Кућни ред
КУЋНИ РЕД

Овим кућним редом прописује се начин коришћења радних и других просторија у згради правосудних органа у Панчеву, време задржавања у згради, мере потребне за безбедност просторија и остале мере потребне за чување средстава за рад и других предмета који се налазе у суду.

На основу чл.90 Судског пословника, председник Вишег суда у Панчеву прописује кућни ред као председник непосредно вишег суда, обзиром да се у згради правосудних органа у Панчеву налазе и други државни органи: Основни суд, Привредни суд, Основно јавно тужилаштво и Више јавно тужилаштво.

Кућним редом прописује се начин коришћења радних и других просторија у судској згради,време задржавања у згради ,мере потребне за безбедност просторија и остале мере потребне за чување средстава за рад и других предмета који се налазе у суду на следећи начин:

Судије, судије поротници, судско особље и правосудна стража дужни су да се према странкама и лицима која се налазе у судској згради или присуствују извођењу појединих радњи у току судског поступка, односе са поштовањем, поштујући достојанство њихове личности у складу са одредбом чл.91 ст.1 Судског пословника.

Забрањен је улазак у зграду запосленима и осталим лицима у случају да су у алкохолисаном стању и на други начин измењеном стању свести. Странке су дужне да се придржавају времена одређеног за пријем странака од 08,00 до 15,00 часова и истима се забрањује непотребно задржавање у ходницима зграде као и у судским просторијама након обављених радњи у судској згради.

У случају кршења кућног реда од стране странака или других лица у судској згради, правосудна стража може применити само оне мере које су одређене законом и актом о правосудној стражи.

Странке и лица које бораве у судској згради дужни су да се придржавају кућног реда и да не ремете рад суда.

ОДЕВАЊЕ СУДИЈА, СУДСКОГ ОСОБЉА, СТРАНАКА И ДРУГИХ УЧЕСНИКА У СУДСКОМ ПОСТУПКУ

Судије, судије поротници, странке и судско особље обавезни су да се одевају прикладно, на начин којим се чува углед суда и лично достојанство у складу са чл.78 Судског пословника.

Забрањен је улазак у зграду запосленима и осталим лицима у случају да су непрописно одевени. Под непрописном одећом сматра се долазак на посао у непримерено кратким сукњама, кратким панталонама и кратким мајицама (за жене), у кратким панталонама и мајицама без рукава (за мушкарце) као и обући која је непримерена раду у суду (папуче, патике).

Судије, судије поротници и судско особље приликом боравка и рада у судници не могу носити фармерке, патике, папуче и сл.

Судије у току суђења на расправама, претресима и јавним седницама носе службену одећу – тогу у складу са чл.79 Судског пословника.

 

верзија за штампу пошаљи страну