Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
KRIVIČNO ODELJENJE

Krivično odeljenje čine sudije Višeg suda u Pančevu: Jonel Murešan, Ksenija Ogrizović, Svetlana Lazarević, Vladimir Spaić i Lidija Gujaš

Za predsednika krivičnog odeljenja postavlja se sudija Jonel Murešan.

Obaveze predsednika krivičnog odeljenja su sledeće:

 

U prvostepenim krivičnim predmetima („K“) postupaće kao predsednici veća i to:

Prvo veće – sudija Vladimir Spaić
Drugo veće – sudija Lidija Gujaš

 

U drugostepenim krivičnim predmetima („KŽ1“, „KŽ2“) kao predsednik veća će postupati:

Prvo veće sudija Ksenija Ogrizović - procenat priliva 80%
Drugo veće sudija Svetlana Lazarević - procenat priliva 100%

U predmetima u kojima odluku donosi vanpretresno veće troje sudija („KV“, „KUO“, „Kp“, „KvSik“ „Pom.Uk2“ i "Spk"), postupaće kao predsednici veća i kao članovi veća, naizmenično, sve sudije krivičnog odeljenja Ksenija Ogrizović (sa procentom priliva 80%), Jonel Murešan, Svetlana Lazarević, Vladimir Spaić i Lidija Gujaš.

U predmetima u kojima odluku donosi vanpretresno veće troje sudija („KuoKm“, „Kvm"), postupaće kao predsednici veća i kao članovi veća, naizmenično, sve sudije krivičnog odeljenja koji poseduju stručna znanja iz oblasti prava deteta i maloletnih učinioca krivičnih dela.

 

U „Kv“ predmetima koji za predmet imaju potvrđivanje optužnice postupaće dva veća:

Prvo veće sudija Ksenija Ogrizović
Drugo veće sudija sudija Svetlana Lazarević

 

dok će kao članovi veća postupati ostale sudije krivičnog odeljenja, pri čemu će se u postupanju u tim predmetima voditi računa o razlozima za izuzeće po zakonu.

U predmetima u kojima viši sud postupa po žalbi na rešenja o produženju hitnih mera u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici „NPŽ“, postupaće sve sudije krivičnog odeljenja kao predsednici veća i kao članovi veća, naizmenično, po redosledu prijema predmeta s tim da sudija Ksenija Ogrizović ostvaruje procenat priliva 80%.

Izuzetno u predmetima u kojima odluku donosi vanpretresno veće trojice sudija i u „KŽ1“, „KŽ2“, i „NPŽ“ predmetima, u kojima postupa drugostepeno krivično veće, kao članovi veća postupaće i sudije građanskog odeljenja, pri čemu će se u postupanju tih predmeta voditi računa o razlozima za izuzeće po zakonu.

Sednice drugostepenog i vanpretresnog krivičnog veća redovno se održavaju svake srede sa početkom u 12,00 časova, a u hitnim predmetima po potrebi.

Sudija Svetlana Lazarević rukovodi sudskom praksom iz krivične materije radi njenog ujednačavanja, evidentira odluke i sa istima upoznaje sudije koje postupaju u krivičnoj materiji, odlučuje koje će se odluke donete od strane Višeg suda u Pančevu zadržati u registratorima sudske prakse u fizičkom obliku, prati odluke Ustavnog suda Republike Srbije i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i prati propise i izmene propisa koji se objavljuju u Službenom glasniku Republike Srbije, pri čemu to ovlašćenje može preneti na sudijske pomoćnike.

 

SUDIJA ZA PRETHODNI POSTUPAK

Za sudiju za prethodni postupak postavlja se sudija Jonel Murešan

Obaveze sudije za prethodni postupak su:

 

Sudija Jonel Murešan obavljaće pored poslova sudije za prethodni postupak i poslove sudije za izvršenje krivičnih sankcija, postupaće u svim maloletničkim krivičnim predmetima („Kim“ i „Km“), predmetima izvršenja vaspitnih mera i vaspitnih naloga maloletnih lica, kao i u predmetima međunarodne krivičnopravne pomoći, a u slučaju opravdane sprečenosti da obavlja ovaj posao zamenjivaće ga sudija Ksenija Ogrizović. U slučaju opravdane sprečenosti sudija Murešan Jonela i Ksenije Ogrizović da obavljaju ovaj posao, zamenjivaće ih sudija Svetlana Lazarević.

Poslove u vezi sa posebnim dokaznim radnjama van radnog vremena vršiće sudija za prethodni postupak, sudija Murešan Jonel, a u slučaju opravdane sprečenosti zamenjivaće ga sudija Ksenija Ogrizović.

SUDIJA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Poslove sudije za izvršenje krivičnih sankcija obavljaće:

  1. Sudija Jonel Murešan
  2. Sudija Vladimir Spaić

 

Dežurstvo povodom dokaznih radnji („Kpp“ i „Kppr“) u skladu sa odredbama ZKP-a, u toku prethodnog postupka obavljaće sudija Jonel Murešan u radno vreme, a van radnog vremena dežurne sudije krivičnog odeljenja Višeg suda u Pančevu koje su faktički u mogućnosti da se jave na dežurstvo po godišnjem rasporedu dežurstva u skladu sa Sudskim poslovnikom koji sačinjava predsednik krivičnog odeljenja.

Dežurstvo radi obavljanja hitnih istražnih radnji u maloletničkim krivičnim predmetima tokom i van radnog vremena obavljaće sudija Jonel Murešan, a u slučaju opravdane sprečenosti zamenjivaće ga sudija Ksenija Ogrizović po navedenom redosledu.

 

verzija za štampu pošalji stranu