Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

За председника кривичног одељења поставља се судија Јонел Мурешан.

Обавезе председника кривичног одељења су следеће:

У кривичној материји поступају следеће судије:
Јонел Мурешан, председник одељења, Ксенија Огризовић, Ондреј Сахтер, Светлана Лазаревић, Милошић Милијан и Станка Симоновић, председник суда.

У првостепеним кривичним предметима („К“) поступаће као председници већа и то:

Прво веће – судија Милијан Милошић
Друго веће – судија Светлана Лазаревић

У другостепеним кривичним предметима („КЖ1“, „КЖ2“) као председник већа ће поступати:

Прво веће судија Ондреј Сахтер
Друго веће судија Ксенија Огризовић
Треће веће судија Станка Симоновић, председник суда

Расподела предмета („КЖ1“, „КЖ2“) вршиће се равномерно између судија Сахтер Ондреја и судије Ксеније Огризовић, методом случајног одређивања судије, док се судија Станка Симоновић председник суда, задужује са сваким десетим предметом по редоследу приспећа.

У предметима у којима одлуку доноси ванпретресно веће троје судија („КВ“, „КУО“, „КП“ и „КУОКм“ „ПОМ.ИК2“) поступаће као председници већа све судије кривичног одељења Ксенија Огризовић, Сахтер Ондреј, Јонел Мурешан, Светлана Лазаревић, Милошић Милијан и председник суда судија Станка Симоновић, док ће све судије кривичног одељења поступати као чланови већа.

У „КВ“ предметима који за предмет имају потврђивање оптужнице поступаће два већа:
1.председник већа судија Ксенија Огризовић
2. председник већа судија Сахтер Ондреј,

док ће као чланови већа поступати остале судије кривичног одељења, при чему ће се у поступању у тим предметима водити рачуна о разлозима за изузеће по закону.

Изузетно у предметима у којима одлуку доноси ванпретресно веће тројице судија и у „КЖ1“, „КЖ2“ предметима у којима поступа другостепено кривично веће, као чланови већа поступаће и судије грађанског одељења, при чему ће се у поступању тих предмета водити рачуна о разлозима за изузеће по закону.

Седнице другостепеног и ванпретресно кривичног већа редовно се одржавају сваке среде са почетком у 12,00 часова, а у хитним предметима по потреби.

 

СУДИЈА ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

За судију за претходни поступак поставља се судија Јонел Мурешан

Обавезе судије за претходни поступак су:

Судија Јонел Мурешан обављаће све послове судије за претходни поступак, судије за извршење кривичних санкција, поступаће у свим малолетничким кривичним предметима („КИМ“ и „КМ“), предметима извршења васпитних мера и васпитних налога малолетних лица, као и у предметима међународне кривичноправне помоћи, а у случају оправдане спречености да обавља овај посао замењиваће га председник суда судија Станка Симоновић. У случају оправдане спречености судија Мурешан Јонела и Станке Симоновић да обављају овај посао, замењиваће их судија Ксенија Огризовић.

Послове у вези са посебним доказним радњама ван радног времена вршиће судија за претходни поступак, судија Мурешан Јонел а у случају оправдане спречености замењиваће га председник суда судија Симоновић Станка.

Уништење материјала или података добијених посебним мерама за откривање и доказивање кривичних дела у односу на које се примењују посебне доказне радње, врши уписничар под надзором судије за претходни поступак уз присуство председника суда Станке Симоновић, о чему се сачињава записник.

Дежурство поводом  доказних радњи („КПП“ и „КППр“) у складу са одредбама ЗКП-а, у току претходног поступка обављаће судија Јонел Мурешан у радно време, а ван радног времена дежурне судије кривичног одељења Вишег суда у Панчеву које су фактички у могућности да се јаве на дежурство по годишњем распореду дежурства у складу са Судским пословником који сачињава председник кривичног одељења.

Дежурство ради обављања хитних истражних радњи у малолетничким кривичним предметима током и ван радног времена обављаће судија Јонел Мурешан, а у случају оправдане спречености замењиваће га председник суда Станка Симоновић и судија Ксенија Огризовић по наведеном редоследу.

верзија за штампу пошаљи страну