Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

Кривично одељење чине судије Вишег суда у Панчеву: Јонел Мурешан, Ксенија Огризовић, Светлана Лазаревић,, Владимир Спаић и Лидија Гујаш

За председника кривичног одељења поставља се судија Јонел Мурешан.

Обавезе председника кривичног одељења су следеће:

 

У првостепеним кривичним предметима („К“) поступаће као председници већа и то:

Прво веће – судија Владимир Спаић
Друго веће – судија Лидија Гујаш

 

У другостепеним кривичним предметима („КЖ1“, „КЖ2“) као председник већа ће поступати:

Прво веће судија Ксенија Огризовић - проценат прилива 80%
Друго веће судија Светлана Лазаревић- проценат прилива 100%

 

У предметима у којима одлуку доноси ванпретресно веће троје судија („КВ“, „КУО“, „Кп“, „КвСик“ „Пом.Ук2“ и "Спк"), поступаће као председници већа и као чланови већа, наизменично, све судије кривичног одељења Ксенија Огризовић (са процентом прилива 80%), Јонел Мурешан, Светлана Лазаревић, Владимир Спаић и Лидија Гујаш.

У предметима у којима одлуку доноси ванпретресно веће троје судија  („КуоКм“, „Квм"), поступаће као председници већа и као чланови већа, наизменично, све судије кривичног одељења који поседују стручна знања из области права детета и малолетних учиниоца кривичних дела.

 

У „Кв“ предметима који за предмет имају потврђивање оптужнице поступаће два већа:

Прво веће судија Ксенија Огризовић
Друго веће судија судија Светлана Лазаревић

 

док ће као чланови већа поступати остале судије кривичног одељења, при чему ће се у поступању у тим предметима водити рачуна о разлозима за изузеће по закону.

У предметима у којима виши суд поступа по жалби на решења о продужењу хитних мера у складу са Законом о спречавању насиља у породици „НПЖ“, поступаће све судије кривичног одељења као председници већа и као чланови већа, наизменично, по редоследу пријема предмета с тим да судија Ксенија Огризовић остварује проценат прилива 80%.

Изузетно у предметима у којима одлуку доноси ванпретресно веће тројице судија и у „КЖ1“, „КЖ2“, и „НПЖ“ предметима, у којима поступа другостепено кривично веће, као чланови већа поступаће и судије грађанског одељења, при чему ће се у поступању тих предмета водити рачуна о разлозима за изузеће по закону.

Седнице другостепеног и ванпретресног кривичног већа редовно се одржавају сваке среде са почетком у 12,00 часова, а у хитним предметима по потреби.

Судија Светлана Лазаревић руководи судском праксом из кривичне материје ради њеног уједначавања, евидентира одлуке и са истима упознаје судије које поступају у кривичној материји, одлучује које ће се одлуке донете од стране Вишег суда у Панчеву задржати у регистраторима судске праксе у физичком облику, прати одлуке Уставног суда Републике Србије и Европског суда за људска права у Стразбуру и прати прописе и измене прописа који се објављују у Службеном гласнику Републике Србије, при чему то овлашћење може пренети на судијске помоћнике.

 

СУДИЈА ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

За судију за претходни поступак поставља се судија Јонел Мурешан

Обавезе судије за претходни поступак су:

 

Судија Јонел Мурешан обављаће поред послова судије за претходни поступак и послове судије за извршење кривичних санкција, поступаће у свим малолетничким кривичним предметима („Ким“ и „Км“), предметима извршења васпитних мера и васпитних налога малолетних лица, као и у предметима међународне кривичноправне помоћи, а у случају оправдане спречености да обавља овај посао замењиваће га судија Ксенија Огризовић. У случају оправдане спречености судија Мурешан Јонела и Ксеније Огризовић да обављају овај посао, замењиваће их судија Светлана Лазаревић.

Послове у вези са посебним доказним радњама ван радног времена вршиће судија за претходни поступак, судија Мурешан Јонел, а у случају оправдане спречености замењиваће га судија Ксенија Огризовић.

СУДИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

Послове судије за извршење кривичних санкција обављаће:

  1. Судија Јонел Мурешан
  2. Судија Владимир Спаић

 

Дежурство поводом  доказних радњи („Кпп“ и „Кппр“) у складу са одредбама ЗКП-а, у току претходног поступка обављаће судија Јонел Мурешан у радно време, а ван радног времена дежурне судије кривичног одељења Вишег суда у Панчеву које су фактички у могућности да се јаве на дежурство по годишњем распореду дежурства у складу са Судским пословником који сачињава председник кривичног одељења.

Дежурство ради обављања хитних истражних радњи у малолетничким кривичним предметима током и ван радног времена обављаће судија Јонел Мурешан, а у случају оправдане спречености замењиваће га судија Ксенија Огризовић по наведеном редоследу.

 

верзија за штампу пошаљи страну