Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

Кривично одељење чине судије Вишег суда у Панчеву: Јонел Мурешан, Ксенија Огризовић, Владимир Спаић и Лидија Гујаш

За председника кривичног одељења поставља се судија Јонел Мурешан.

Обавезе председника кривичног одељења су следеће:

 

У првостепеним кривичним предметима („К“) поступаће као председници већа и то:

Прво веће – судија Владимир Спаић
Друго веће – судија Лидија Гујаш

 

У другостепеним кривичним предметима („Кж1“ и „Кж2“), поступаће судије:

Прво веће,
председник већа, судија Ксенија Огризовић – проценат прилива 80%
члан већа, судија Владимир Спаић
члан већа, судија Лидија Гујаш

Друго веће,
Као председници већа, наизменично поступају судије Владимир Спаић и Лидија Гујаш – проценат прилива 100%

председник већа, судија Владимир Спаић
члан већа, судија Јонел Мурешан
члан већа, судија Ксенија Огризовић

председник већа, Лидија Гујаш
члан већа, судија Владимир Спаић
члан већа, судија Ксенија Огризовић

За време годишњих одмора и у случају друге оправдане спречености судија који су чланови већа, као чланови већа, поступаће и остале судије кривичног одељења као и судије грађанског одељења, при чему ће се у поступању тих предмета водити рачуна о разлозима за изузеће по закону.

У предметима у којима одлуку доноси ванпретресно веће троје судија („КВ“, „КУО“, „КП“, “КвСик“ и „ПОМ.УК2“) поступаће као председници већа и као чланови већа, наизменично, све судије кривичног одељења Ксенија Огризовић (са процентом прилива 80%), Јонел Мурешан, Владимир Спаић и Лидија Гујаш.

У предметима у којима одлуку доноси ванпретресно веће троје судија („КуоКм“, „Квм“), поступаће као председници већа и као чланови већа, наизменично, све судије кривичног одељења који поседују стручна знања из области права детета и малолетних учинилаца кривичних дела.

У „КВ“ предметима који за предмет имају потврђивање оптужнице поступаће веће:
1. председник већа, судија Ксенија Огризовић

У предметима у којима Виши суд поступа по жалби на решење о продужењу хитних мера у складу са Законом о спречавању насиља у породици „Нпж“ поступаће све судије кривичног одељења као председници већа и као чланови већа, наизменично, по редоследу пријема предмета.

Изузетно у предметима у којима одлуку доноси ванпретресно веће тројице судија и у „КЖ1“, „КЖ2“, и „Нпж“,  предметима у којима поступа другостепено кривично веће, као чланови већа поступаће и судије грађанског одељења, при чему ће се у поступању тих предмета водити рачуна о разлозима за изузеће по закону.

Седнице другостепеног и ванпретресног кривичног већа редовно се одржавају сваке среде са почетком у 12,00 часова, а у хитним предметима по потреби.

Судија Ксенија Огризовић руководи судском праксом из кривичне материје ради њеног уједначавања, евидентира одлуке и са истима упознаје судије које поступају у кривичној материји, одлучује које ће се одлуке донете од стране Вишег суда у Панчеву задржати у регистраторима судске праксе у физичком облику, прати одлуке Уставног суда Републике Србије и Европског суда за људска права у Стразбуру и прати прописе и измене прописа који се објављују у Службеном гласнику Републике Србије, при чему то овлашћење може пренети на судијске помоћнике.

 

СУДИЈА ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

За судију за претходни поступак поставља се судија Јонел Мурешан
Обавезе судије за претходни поступак су:

 

У случају оправдане спречености судије Мурешан Јонела да обавља послове судије за претходни поступак замењиваће га судија Ксенија Огризовић.

Судија Јонел Мурешан, поступаће у свим малолетничким кривичним предметима („КИМ“ и „КМ“), предметима извршења васпитних мера и васпитних налога малолетних лица, као и у предметима међународне кривичноправне помоћи, а у случају оправдане спречености да обавља овај посао замењиваће га судија Ксенија Огризовић.

Послове у вези са посебним доказним радњама ван радног времена вршиће судија за претходни поступак, судија Мурешан Јонел а у случају оправдане спречености замењиваће га судија Ксенија Огризовић.

Послове судије за извршење кривичних санкција обављаће:

  1. судија Јонел Мурешан
  2. судија Владимир Спаић

 
Дежурство поводом  доказних радњи („КПП“ и „КППр“) у складу са одредбама ЗКП, у току претходног поступка обављаће судија Јонел Мурешан у радно време, а ван радног времена дежурне судије кривичног одељења Вишег суда у Панчеву које су фактички у могућности да се јаве на дежурство по Годишњем распореду дежурства у складу са Судским пословником који сачињава председник кривичног одељења.

Дежурство ради обављања хитних истражних радњи у малолетничким кривичним предметима током и ван радног времена обављаће судија Јонел Мурешан, а у случају оправдане спречености замењиваће га судија Ксенија Огризовић по наведеном редоследу.

 

верзија за штампу пошаљи страну