Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Унутрашње уређење и руковођење у суду / Судска одељења / Грађанско одељење
ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

Грађанско одељење чине судије Вишег суда у Панчеву: Славица Максић, Радинка Гулић,  Милица Гавранчић, Милена Корновић и Горица Стојаков Вујасиновић.
 
За председника грађанског одељења поставља се судија Горица Стојаков Вујасиновић.

Обавезе председника грађанског одељења су:

  • руководи грађанским одељењем,
  • одржава седнице у складу са Судским пословником,
  • стара се да се воде записници са седнице одељења, израђује нацрте одлука које на одељењу усвајају као и њихова коначна верзија
  • председнику суда доставља у складу са Судским пословником периодични извештај о раду одељења,
  • стара се да се приоритетно решавају предмети који се по Закону сматрају хитним  предметима
  • председнику суда доставља периодични извештај у вези решавања предмета према Програму решавања старих предмета.
  • руководи судском праксом из грађанске материје, евидентира одлуке и са истим упознаје судије које поступају у грађанској материји, одлучује које одлуке  донете од стране Вишег суда у Панчеву ће се задржати у регистраторима судске праксе у физичком облику,  при чему то овлашћење може пренети на судијске помоћнике
  • крајем текуће календарске године врши избор судских одлука, који ће након извршене анонимизације бити објављене на web страници Вишег суда у Панчеву, у одељку Судске праксе

 

Према годишњем распореду послова у предметима утврђивања и оспоравања очинства и материнства („П2“) формира се четири  већа за суђење у тим споровима и то:

Прво веће- председник већа судија Славица Максић
Друго веће – председник већа судија Радинка Гулић
Четврто веће- председник већа судија Милена Корновић
Пето веће- председник већа судија Горица Стојаков Вујасиновић

У споровима  по захтевима за рехабилитацију („РЕХ“) формира се четири већа:

Прво веће- председник већа судија Славица Максић
Друго веће – председник већа судија Радинка Гулић
Четврто веће- председник већа судија Милена Корновић
Пето веће- председник већа судија Горица Стојаков Вујасиновић

У предметима из грађанске материје формирају се четири већа за суђења у првом степену („П“, „П1“, „П3“,  „П4“, „П-уз“, „Ппр-уз“) и то:

Прво веће- председник већа судија Славица Максић
Друго веће – председник већа судија Радинка Гулић
Четврто веће – председник већа судија Милена Корновић
Пето веће- председник већа судија Горица Стојаков Вујасиновић

 

У првостепеним предметима по тужбама за накнаду имовинске штете због повреде права на суђење у разумном року („ПРР1“) поступаће судије

      1.  Славица Максић
2.   Радинка Гулић

  • Милена Корновић
  • Горица Стојаков Вујасиновић

У другостепеним грађанским предметима („ГЖ“, „ГЖ1“, „ГЖ2“, „ГЖ-јб“, „Гжи“, „Гж-рр“, „Гж-рр1“) судије Славица Максић, Радинка Гулић, Милена Корновић, Горица Стојаков Вујасиновић и судија Милица Гавранчић (проценат прилива предмета 70%) поступаће у два другостепена већа :

Прво веће 
судија Славица Максић, председник већа, 
судија Милена Корновић, члан већа,
судија Милица Гавранчић, члан већа,

Друго веће 
судија Радинка Гулић, председник већа, 
судија Горица Стојаков Вујасиновић, члан већа, док ће трећи члан овог већа бити наизменично судије чланови првог већа, који ће се смењивати на месец дана.

У случају оправдане спречености председника већа истог ће замењивати судије - први чланови другостепених већа чији председник већа је спречен да поступа.

За време годишњих одмора и у случају друге оправдане спречености чланова већа замењивање ће их остале судије чланови другог већа.

 

Изузетно у другостепеним грађанским предметима („ГЖ“, „ГЖ1“, „ГЖ2“, „ГЖ-јб“, „Гжи“, „Гж-рр“, „Гж-рр1“), као чланови већа поступаће и судије кривичног одељења, при чему ће се у поступању тих предмета водити рачуна о разлозима за изузеће по закону.

Судије грађанског одељења задужују се и предметима признања страних судских одлука („Р“), који ће се равномерно распоређивати.

Судијски помоћник Славица Милићев додатно се обавезује да прати и води евиденцију одлука Уставног суда Републике Србије и Европског суда за људска права у Стразбуру и да прати прописе и измене прописа који се објављују у „Службеним гласницима“ Републике Србије и исте благовремено доставља свим судијама.

 

Циклус расподеле предмета:

У случају да је број новопримљених предмета мањи од броја судија распоређених да поступају у одређеној грађанској реферади, ради обезбеђивања да на крају једног циклуса расподеле све судије имају подједнак број новопримљених предмета у раду и да буду подједнако оптерећене, одређује се да циклус расподеле предмета траје три месеца.

Седнице другостепеног грађанског већа редовно се одржавају сваког уторка са почетком у 08,30 часова, а у хитним предметима по потреби.

 

верзија за штампу пошаљи страну