Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Унутрашње уређење и руковођење у суду / Судска одељења / Грађанско одељење
ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

Грађанско одељење чине судије Вишег суда у Панчеву: Славица Максић, Радинка Гулић, Милена Корновић, Горица Стојаков Вујасиновић и Милица Гавранчић

За руководиоца грађанског одељења поставља се судија Горица Стојаков Вујасиновић.

Обавезе председника грађанског одељења су:

 • руководи грађанским одељењем,
 • одржава седнице у складу са Судским пословником,
 • стара се да се воде записници са седнице одељења, израђује нацрте одлука које на одељењу усвајају као и њихова коначна верзија
 • председнику суда доставља у складу са Судским пословником периодични извештај о раду одељења,
 • стара се да се приоритетно решавају предмети који се по Закону сматрају хитним  предметима
 • председнику суда доставља периодични извештај у вези решавања предмета према Програму решавања старих предмета.
 • руководи судском праксом из грађанске материје, евидентира одлуке и са истим упознаје судије које поступају у грађанској материји, одлучује које одлуке  донете од стране Вишег суда у Панчеву ће се задржати у регистраторима судске праксе у физичком облику,  при чему то овлашћење може пренети на судијске помоћнике
 • крајем текуће календарске године врши избор судских одлука, који ће након извршене анонимизације бити објављене на web страници Вишег суда у Панчеву, у одељку Судске праксе

 

Према овогодишњем распореду послова у предметима утврђивања и оспоравања очинства и материнства („П2“) формирају се четири већа за суђење у тим споровима и то:

Прво веће - председник већа судија Славица Максић
Друго веће – председник већа судија Радинка Гулић
Четврто веће - председник већа судија Милена Корновић
Пето веће -председник већа судија Горица Стојаков Вујасиновић

 

У споровима  по захтевима за рехабилитацију („РЕХ“) формирају се четири већа:

Прво веће - председник већа судија Славица Максић
Друго веће – председник већа судија Радинка Гулић
Четврто веће - председник већа судија Милена Корновић
Пето веће -председник већа судија Горица Стојаков Вујасиновић

 

У предметима из грађанске материје формирају се четир већа за суђења у првом степену („П“, „П1“, „П3“, „П4“, „П-уз“, „Ппр-уз“) и то:

Прво веће - председник већа судија Славица Максић
Друго веће – председник већа судија Радинка Гулић
Четврто веће - председник већа судија Милена Корновић
Пето веће -председник већа судија Горица Стојаков Вујасиновић

 

У првостепеним предметима по тужбама за накнаду имовинске штете због повреде права на суђење у разумном року („ПРР1“) поступаће судије

 1. Славица Максић
 2. Радинка Гулић
 3. Милена Корновић
 4. Горица Стојаков Вујасиновић

 

У другостепеним грађанским предметима („ГЖ“, „ГЖ1“, „ГЖ2“, „ГЖ-јб“, „ГЖ-и“, „Гж-рр“ и „Гж-рр1“),  поступаће као председници већа и то судије:

 1. Славица Максић
 2. Радинка Гулић
 3. Милица Гавранчић - проценат прилива 70%
 4. Милена Корновић
 5. Горица Стојаков Вујасиновић

 

Поступајуће судије радиће у два другостепена већа, с тим што ће сваки судија бити председник већа у предметима са којима је од стране судске писарнице задужен:

ПРВО ВЕЋЕ- Славица Максић, Радинка Гулић и Милица Гавранчић
ДРУГО ВЕЋЕ- Милена Корновић, Горица Стојаков Вујасиновић, док ће трећи члан овог већа бити наизменично судије првог већа, које ће се смењивати на месец дана.

Судије грађанског одељења задужују се и предметима признања страних судских одлука („Р“), који ће се равномерно распоређивати.

 

Циклус расподеле предмета

У случају да је број новопримљених предмета мањи од броја судија распоређених да поступају у одређеној грађанској реферади, ради обезбеђивања да на крају једног циклуса расподеле све судије имају подједнак број новопримљених предмета у раду и да буду подједнако оптерећене, одређује се да циклус расподеле предмета траје три месеца.

Седнице другостепеног грађанског већа редовно се одржавају сваког уторка са почетком у 08,30 часова, а у хитним предметима по потреби.

 

верзија за штампу пошаљи страну