Виши суд у Панчеву
Ćirilica / Latinica
Početak / Godišnji raspored poslova
GODIŠNJI RASPORED POSLOVA

Godišnjim rasporedom poslova određuje se broj odeljenja i veća i sudija kojih čine: predsednici odeljenja i veća i sudije koje će ih zamenjivati kao i potreban broj sudijskih pomoćnika.

Predsednik odeljenja, odnosno veća, stara se da se poslovi obavljaju blagovremeno, uredno i jednoobrazno, a sudska veća u sastavu odeljenja označavaju se brojevima. Rasporedom poslova određuje se sudsko osoblje za rad u pisarnici i drugim organizacionim jedinicama suda. Predsednik suda po pribavljenom mišljenju sudija, utvrđuje raspored poslova za narednu godinu. U pogledu rasporeda poslova, sudije imaju pravo prigovora, i usled eventualno izjavljenog prigovora isti se zajedno sa rasporedom poslova upućuje predsedniku neposredno višeg suda, u odnosu na Viši sud, predsedniku Apelacionog suda, u roku od 8 dana od dana sednice svih sudija. Utvrđeni godišnji raspored poslova može se u toku godine promeniti zbog izbora novog sudije, dužeg odsustva sudije ili upražnjenog sudijskog mesta.

Postupak promene godišnjeg rasporeda poslova, sprovodi se na isti način kojim se utvrđuje godišnji raspored. Predmeti koji prema godišnjem rasporedu poslova treba da se rasporede jednom sudiji ili veću, mogu biti raspoređeni drugom sudiji ili veću, zbog opterećenosti ili sprečenosti sudija da po tom predmetu postupa ili postojanje razloga za izuzeće po sili zakona.

Na sednici sudskog odeljenja razmatraju se rad odeljenja, pravna pitanja, način poboljšanja rada i stručnosti sudija, sudijskih pomoćnika i sudijskih pripravnika i sve drugo što je značajno za odeljenje. Sednicu sudskog odeljenja saziva predsednik odeljenja ili predsednik suda po svojoj inicijativi ili na zahtev nekog od veća, odnosno sudija u odeljenju. Sednicom rukovodi predsednik sudskog odeljenja. Aktom o sazivanju sednice odeljenja predlaže se dnevni red, prilaže se materijal o kome će se raspravljati i dostavlja svim učesnicima sednice. Onaj ko saziva sednicu predlaže izvestioca i stara se o formulisanju pravnih zahteva i zaključaka donetih na sednici. Svi pozvani dužni su da prisustvuju, o opravdanosti odsustvovanja vodi se evidencija u knjizi zapisnika. O radu sednice vodi se zapisnik u koji se unosi, ko je opravdano i neopravdano odsutan, a mišljenja u toku raspravljanja, koji je rezultat glasanja, zapisnik potpisuju predsednik odeljenja koji je rukovodio sednicom i sudijski pomoćnik koji je sačinio zapisnik. Nacrt pravnog shvatanja usvojenog na sednici sudskog odeljenja izrađuje izvestilac, a ukoliko njegov predlog nije prihvaćen nacrt izrađuje sudija koga odredi sudsko odeljenje. Konačni tekst pravnog shvatanja potpisuju svi članovi odeljenja.

Sudija koji se ne slaže sa usvojenim pravnim shvatanjem, bilo sa izrekom ili obrazloženjem, neće potpisati pravno shvatanje, već će svoje mišljenje odvojeno izložiti i priložiti uz izvornik usvojenog pravnog shvatanja. Zajednička sednica odeljenja saziva se kad je za razmatranje pravnog pitanja potrebna saradnja najmanje dva odeljenja. Zajedničku sednicu sazivaju zajedno predsednici odeljenja ili Predsednik, a njome rukovodi predsednik odeljenja u čijem je delokrugu pitanje koje se razmatra. Prilikom glasanja na zajedničkoj sednici potrebno je da se za zajednički stav izjasni većina prisutnih članova svakog odeljenja. Na sednici svih sudija razmatraju se izveštaji o radu suda i sudija, odlučuje o pokretanju postupaka za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih opštih akata, razmatra primena propisa kojima se uređuju pitanja iz delokruga sudova, daje mišljenje o kandidatima za sudije i sudije porotnike i odlučuje o svim drugim pitanjima od značaja za ceo sud.

Sednicu svih sudija saziva predsednik po svojoj inicijativi, na predlog sudskog odeljenja, odeljenja izvan sedišta suda, ili na predlog najmanje jedne trećine svih sudija. Sednicom svih sudija rukovodi predsednik i na njoj se može odlučivati ako je prisutno više od polovine sudija. Ako je o nekom pitanju potrebno da se glasa, po pravilu se glasa javno.Odluka je doneta kada za nju glasa većina prisutnih sudija. U radu sednice svih sudija učestvuju i sudijski pomoćnici, ako Predsednik drugačije ne odluči. Svi pozvani dužni su da prisustvuju, a o opravdanosti odsustvovanja vodi se evidencija u knjizi zapisnika.

Godišnji raspored poslova Višeg suda u Pančevu i izmene možete preuzeti ovde:

Izmena godišnjeg raspored poslova Višeg suda u Pančevu od 30.04.2024.Raspored poslova

Izmena godišnjeg raspored poslova Višeg suda u Pančevu od 14.11.2023.Raspored poslova

Izmena godišnjeg raspored poslova Višeg suda u Pančevu od 31.10.2023.Raspored poslova

Godišnji raspored poslova Višeg suda u Pančevu od 31.10.2023. Raspored poslova

verzija za štampu pošalji stranu