Виши суд у Панчеву
Ћирилица / Латиница
Почетак / Годишњи распоред послова
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА

Годишњим распоредом послова одређује се број одељења и већа и судија којих чине: председници одељења и већа и судије које ће их замењивати као и потребан број судијских помоћника.

Председник одељења, односно већа, стара се да се послови обављају благовремено, уредно и једнообразно, а судска већа у саставу одељења означавају се бројевима. Распоредом послова одређује се судско особље за рад у писарници и другим организационим јединицама суда. Председник суда по прибављеном мишљењу судија, утврђује распоред послова за наредну годину. У погледу распореда послова, судије имају право приговора, и услед евентуално изјављеног приговора исти се заједно са распоредом послова упућује председнику непосредно вишег суда, у односу на Виши суд, председнику Апелационог суда, у року од 8 дана од дана седнице свих судија. Утврђени годишњи распоред послова може се у току године променити због избора новог судије, дужег одсуства судије или упражњеног судијског места.

Поступак промене годишњег распореда послова, спроводи се на исти начин којим се утврђује годишњи распоред. Предмети који према годишњем распореду послова треба да се распореде једном судији или већу, могу бити распоређени другом судији или већу, због оптерећености или спречености судија да по том предмету поступа или постојање разлога за изузеће по сили закона.

На седници судског одељења разматрају се рад одељења, правна питања, начин побољшања рада и стручности судија, судијских помоћника и судијских приправника и све друго што је значајно за одељење. Седницу судског одељења сазива председник одељења или председник суда по својој иницијативи или на захтев неког од већа, односно судија у одељењу. Седницом руководи председник судског одељења. Актом о сазивању седнице одељења предлаже се дневни ред, прилаже се материјал о коме ће се расправљати и доставља свим учесницима седнице. Онај ко сазива седницу предлаже известиоца и стара се о формулисању правних захтева и закључака донетих на седници. Сви позвани дужни су да присуствују, о оправданости одсуствовања води се евиденција у књизи записника. О раду седнице води се записник у који се уноси, ко је оправдано и неоправдано одсутан, а мишљења у току расправљања, који је резултат гласања, записник потписују председник одељења који је руководио седницом и судијски помоћник који је сачинио записник. Нацрт правног схватања усвојеног на седници судског одељења израђује известилац, а уколико његов предлог није прихваћен нацрт израђује судија кога одреди судско одељење. Коначни текст правног схватања потписују сви чланови одељења.

Судија који се не слаже са усвојеним правним схватањем, било са изреком или образложењем, неће потписати правно схватање, већ ће своје мишљење одвојено изложити и приложити уз изворник усвојеног правног схватања. Заједничка седница одељења сазива се кад је за разматрање правног питања потребна сарадња најмање два одељења. Заједничку седницу сазивају заједно председници одељења или Председник, а њоме руководи председник одељења у чијем је делокругу питање које се разматра. Приликом гласања на заједничкој седници потребно је да се за заједнички став изјасни већина присутних чланова сваког одељења. На седници свих судија разматрају се извештаји о раду суда и судија, одлучује о покретању поступака за оцену уставности и законитости прописа и других општих аката, разматра примена прописа којима се уређују питања из делокруга судова, даје мишљење о кандидатима за судије и судије поротнике и одлучује о свим другим питањима од значаја за цео суд.

Седницу свих судија сазива председник по својој иницијативи, на предлог судског одељења, одељења изван седишта суда, или на предлог најмање једне трећине свих судија. Седницом свих судија руководи председник и на њој се може одлучивати ако је присутно више од половине судија. Ако је о неком питању потребно да се гласа, по правилу се гласа јавно.Одлука је донета када за њу гласа већина присутних судија. У раду седнице свих судија учествују и судијски помоћници, ако Председник другачије не одлучи. Сви позвани дужни су да присуствују, а о оправданости одсуствовања води се евиденција у књизи записника.

Годишњи распоред послова Вишег суда у Панчеву и измене можете преузети овде:

Измена годишњег распоред послова Вишег суда у Панчеву од 30.04.2024.Raspored poslova

Измена годишњег распоред послова Вишег суда у Панчеву од 14.11.2023.Raspored poslova

Измена годишњег распоред послова Вишег суда у Панчеву од 31.10.2023.Raspored poslova

Годишњи распоред послова Вишег суда у Панчеву од 31.10.2023. Raspored poslova

верзија за штампу пошаљи страну